Politika privatnosti

Poštovani,

korisnici hotelskih usluga Dioklecijan Hotel & Residence, u vlasništvu Splitske kuće zdravlja d.o.o., kao i svi ostali čije osobne podatke Dioklecijan Hotel & Residence****, po bilo kojoj osnovi obrađuje, od 25.05.2018. godine u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679, dalje u tekstu: Uredba), koja se obvezujuće i izravno primjenjuje u svim članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Prema Uredbi, Splitska kuća zdravlja d.o.o. je odgovorna za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, čije osobne podatke obrađuje, te u tom smislu provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koji su dostupni Dioklecijan Hotelu & Residence, osim ako je drugom politikom Dioklecijan Hotela & Residence nije  drugačije propisano.

Dioklecijan Hotel & Residence, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka.

Dioklecijan Hotel & Residence,  u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Dioklecijan Hotela & Residence ; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici Dioklecijan Hotela & Residence koji pružaju informatičke usluge, usluge prijevoza i organiziranja izleta ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Dioklecijan Hotel & Residence zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Dioklecijan Hotel & Residence zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, Dioklecijan Hotel  & Residence osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, Dioklecijan Hotel & Residence će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Ujedno, uputit će se ispitanika na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje ako prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je primjenjiv članak 49. stavak 1. podstavak 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Dioklecijan Hotel & Residence dužan je skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:

 • ispunjenja ugovora o smještaju
 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
 • u svrhe direktnog marketinga
 • slanja ponuda
 • u svrhe održavanja nagradnih igara
 • u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu
 • u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

 

Dioklecijan Hotel & Residence jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

Dioklecijan Hotel & Residence može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska,
 • ugovorna,
 • ključni interesi ispitanika,
 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
 • privola ili izričita privola ispitanika,ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Mjesta prikupljanja podataka

Dioklecijan Hotel & Residence prikuplja vaše podatke tijekom:

 • rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a,rezervacije telefonskim pozivom ili mailom)
 • prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju – prijava na recepciji hotela, ispunjavanjem hotel-check in forme
 • prijave na besplatan WiFi
 • pristupanja u članstvo programa vjernosti (Card club)
 • sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem kupona za nagradnu igru
 • na mjestima pod sustavom videonadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje Dioklecijan Hotel & Residence prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Ostale podatke koje Dioklecijan Hotel & Residence prikuplja na temelju ugovornog odnosa, legitimnog interesa ili privole gosta čuva u svojoj bazi prema posebno deifniranoj politici pohrane podataka.

Prava ispitanika

Dioklecijan Hotel & Residence omogućava ostvarivanje prava ispitanika čije podatke obrađuje (članak 12. – 23. Uredbe):

 • Pravo na pristup informacijama
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Dioklecijan Hotel & Residence omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,
 • brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas Dioklecijan Hotel & Residence brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je Dioklecijan Hotel & Residence dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: sales@hotel-dioklecijan.com odnosno putem pošte na adresu Splitska kuća zdravlja d.o.o., Kranjčevićeva 45, 21000 Split, Republika Hrvatska

 Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, Dioklecijan Hotel & Residence kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite Dioklecijan Hotelu & Residence minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, Dioklecijan Hotel & Residence Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.

Osobne podatke koje Dioklecijan Hotel & Residence evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta (hrvatski državljani)
 • grad – prebivalište
 • datum i mjesto rođenja
 • broj, vrsta identifikacijskog dokumenta, mjesto izdavanja i datum isteka
 • državljanstvo
 • broj smještajne jedinice
 • datum dolaska i odlaska gosta

Navedene podatke Dioklecijan Hotel & Residence čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, Dioklecijan Hotel & Residence dužan je čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, Dioklecijan Hotel & Residence može prilikom rezervacije, ili prilikom dolaska u hotel, prikupiti sljedeće podatke:

 • e-mail
 • jezik
 • broj telefona

Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su na primjer: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni jedino ako imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), Dioklecijan Hotel & Residence kao voditelj obrade ima pravo temeljem privole na Check in formi prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama Dioklecijan Hotela & Residence putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na brisanje).

Dodatno, osoba koja rezervira želi rezervirati neku dodatnu uslugu (transfer, izlet ili razgledavanje) daje posebno dopuštenje, privolu, Dioklecijan Hotelu & Residence, da sve njegove podatke, poput:

 • ime
 • prezime
 • broj mobitela
 • država

proslijedi trećoj strani,partneru koji s Dioklecijan Hotel & Residence ima sklopljen ugovor o suradnji.

Dioklecijan Hotel & Residence također prikuplja osobne podatke putem sustava videonadzora.

Osobni podaci koji se prikupljaju i prijavom na besplatan WiFi.

Korištenjem pristupa interneta za goste prihvaćate logiranje i evidentiranje mrežne aktivnosti koja se obavlja putem Vašeg uređaja dok je spojen u tu mrežu. Dioklecijan Hotel & Residence, ili osoba kojoj je Dioklecijan Hotel & Residence povjerila takav posao može vidjeti takve informacije.

Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri / popunjavanja kupna za nagradnu igru.

Dioklecijan Hotel & Residence može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će u svrhu provođenja nagradne igre, sukladno pravilima nagradne igre. te brisani u roku od 2 godina nakon završetka nagradne igre.

U slučaju da ispunite anketni obrazac za nagradnu igru s podacima koji nisu nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) Dioklecijan Hotel & Residence sve te depersonalizirane podatke može koristiti u statističke svrhe.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim internet stranicama, i naša stranica se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Koristimo različite vrste kolačića:

 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem pobljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.
 • Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.
 • Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasirali informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica Diokelcijan Hotel & Residence. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

Dioklecijan Hotel & Residence pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama Dioklecijan Hotela & Residence  u bilo kojem trenutku ih možete promijenit. Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

Sustav videonadzora

Dioklecijan Hotel & Residence kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.

Dioklecijan Hotel & Residence svjesan je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Dioklecijan Hotel & Residnece.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Dioklecijan Hotel & Residence može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Dioklecijan Hotel & Residence registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece

Dioklecijan Hotel & Residence savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Dioklecijan Hotel & Residence ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je Dioklecijan Hotelu & Residence isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Postupanje po povredama osobnih podataka

Ako ispitanik smatra da je Dioklecijan Hotel & Residence prilikom obrade njegovih osobnih podataka povrijedila odredbe Uredbe o zaštiti podataka, može se obratiti neposredno Službeniku za zaštitu osobnih podataka Društva radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Agenciji za zaštitu podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Ako bude utvrđena povreda osobnih podataka i ako bude vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika, Dioklecijan Hotel & Residence će izvijestiti bez odgađanja Agenciju za zaštitu osobnih podataka kao nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Ako je vjerojatno da će povreda prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Dioklecijan Hotel & Residence će na odgovarajući i učinkovit način informirati ispitanike o povredi osobnih podataka.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Dioklecijan Hotelu & Residence, na bilo koji način (rezervacija, registracija na recepciji…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Dioklecijan Hotel & Residence  Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Dioklecijan Hotel & Residence, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, Dioklecijan Hotel & Residence provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru Dioklecijan Hotel & Residence primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranici hotela http://www.hotel-dioklecijan.com/  te također i na recepciji.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranici http://www.hotel-dioklecijan.com/ te na recepciji.

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: sales@hotel-dioklecijan.com odnosno putem pošte na adresu Splitska kuća zdravlja d.o.o., Kranjčevićeva 45, 21 000 Split, Republika Hrvatska.

Vrhstranice

Rezervirajte smještaj

Pozivni centar Informacije i rezervacije